Jak dobrać rozmiar materaca do łóżka?

przez... - Brak komentarzy kompan

Wybór opty­mal­nego mate­raca to klu­czowa sprawa dla zacho­wa­nia wyso­kiej jako­ści snu, a co za tym idzie dobrego zdro­wia. Nasza decy­zja będzie uza­leż­niona od jego roz­mia­rów, twar­dość oraz dla kogo będzie on prze­zna­czony. Przed­sta­wimy, w jaki spo­sób dobrać odpo­wiedni mate­rac do naszej sypialni.

Dobieramy rozmiar materaca do łóżka

Jak dobrać rozmiar materaca do łóżka? Przed kup­nem powin­ni­śmy dokład­nie zmie­rzyć ramy łóżka. Ramę mie­rzymy od wewnątrz, a następnie dobieramy do niej wymiar materaca. Naszym celem jest uzyskanie optymalnego napięcia materiału oraz uniemożliwienie przesuwania się materaca w ramie.

Jaki roz­miar mate­raca otrzy­mamy w stan­dar­dzie?

Podział ze względu na sze­ro­kość jest bar­dzo pro­sty i czy­telny. Doty­czy mate­raców prze­zna­czonych dla jed­nej lub dla dwóch osób.

Mamy więc nastę­pu­jące wymiary dostęp­nych mate­raców poje­dyn­czych 80×200 cm, 90×200 cm oraz 100×200 cm.

Oczy­wi­ście dla osób wyż­szych trzeba dopaso­wać dłu­gość mate­raca indy­wi­du­al­nie. Zazwy­czaj przyj­muje się, że mate­rac powi­nien być o mini­mum 15 cm dłuż­szy od wyso­ko­ści użyt­kow­nika. Więc do stan­dar­do­wych 200 cm trzeba dodać róż­nicę wzro­stu.

Rozmiar materaca podwójnego

Jaki rozmiar materaca dla 2 osób? Mate­rac podwójny jest dostępny w stan­dar­do­wych wymia­rach 140×200 cm, 160×200 cm oraz 180×200 cm.

Mini­malny wymiar dla mate­raca podwój­nego to 140×200 cm. Ta sze­ro­kość powinna zapew­nić obu oso­bom wygodę spa­nia oraz moż­li­wość zmiany pozy­cji pod­czas snu. Jeżeli powyż­szy roz­miar tego nie gwa­ran­tuje, powin­ni­śmy wybrać szer­szy mate­rac.

Na łóżko drewniane 160×200  cm ze stan­dar­do­wym mate­racem 160 cm x 200 cm x 20 cm, potrze­bu­jemy prze­ście­ra­dło w roz­miarze co naj­mniej 200×240 cm.

W przypadku prześcieradeł z gumką dobieramy je w takim rozmiarze jaki ma materac przy czym należy zwrócić uwagę na jaką wysokość materaca jest przeznaczone. Obecnie większość prześcieradeł szytych jest na 20cm wysokości więc dla wyższych materacy należy dobrać właściwe prześcieradło.

Rozmiar prześcieradła na materac

Przy wybo­rze prze­ście­ra­dła na mate­rac kie­ru­jemy się zasadą, że cała powierzch­nia spa­nia ma być dokład­nie i ści­śle zakryta, a prze­ście­ra­dło wsu­nięte pod mate­rac nie może mieć fałd ani się wysu­wać. Musimy znać dłu­gość, sze­ro­kość i wyso­kość mate­raca. Do dłu­go­ści i sze­ro­ko­ści mate­raca, doda­jemy na koń­cach jego dwu­krotną wyso­kość z małym zapasem. Przy 10 cm wysokości dodajemy 20 cm i dodat­kowo 10–20 cm. To dokładna odpowiedź na pytanie jaki rozmiar prześcieradła na materac.

Kom­fort snu jest bar­dzo ważny w naszym życiu. Dla­tego warto kupić mate­rac odpo­wied­nio dopa­so­wany do naszej syl­wetki, który zapewni nam odpo­wiedni kom­fort wypo­czynku w łóżku i prze­łoży się na lep­sze zdro­wie.