łóżko drewniane AGIE - romantyczna sypialnia

Jak wybrać odpowiedni rozmiar łóżka?

przez... - Brak komentarzy webspectrum

Wybie­ra­jąc wyma­rzone łóżko drew­niane do nowej sypialni, nie możemy kie­ro­wać się jedy­nie aktu­al­nymi tren­dami na rynku wnę­trzar­skim. Łóżko oczy­wi­ście powinno nam się podo­bać i dobrze się kom­po­no­wać z pozo­sta­łym wypo­sa­że­niem sypialni, ale jed­nak naj­waż­niej­szą jego cechą powinna być wygoda.

W łóżku spę­dzamy wiele godzin. Nawet jeśli pro­wa­dzimy zabie­gany tryb życia, prze­sy­piamy w nim dobrych kilka godzin dzien­nie. W arty­kule poru­szymy temat odpo­wied­niego roz­miaru łóżka. Jakie łóżko należy wybrać dla jed­nej osoby, a jakie dla mał­żon­ków?

Łóżko drew­niane jed­no­oso­bowe

Zna­le­zie­nie łóżka dla jed­nej osoby nie jest tak dużym pro­ble­mem, jak wybór łóżka mał­żeń­skiego. Przyj­muje się, że stan­dar­do­wym roz­miarem łóżka jed­no­oso­bowego jest 90×200 cm i w takim łóżku z pew­no­ścią będzie wystar­cza­jąco dużo miej­sca. Pro­du­cenci łóżek wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­po­nują dodat­kowo łóżka jed­no­oso­bowe w roz­miarze 80×200 cm oraz 100×200 cm.

Te pierw­sze to naj­lep­sza pro­po­zy­cja do bar­dzo małych sypialni, które są dużym pro­ble­mem miesz­kań w bloku. W przy­padku dzieci, mło­dzieży i szczu­płych osób, nawet tak wąskie łóżko zapewni kom­for­towy sen. Więk­sze wnę­trza dają więk­sze pole do popisu i wtedy bez wyrzu­tów sumie­nia, że zagra­cimy prze­strzeń, można wybrać łóżko 100×200 cm.

140×200 cm, 160×200 cm, czy 180×200 cm?

Na początku musimy odpo­wie­dzieć sobie na nastę­pu­jące pyta­nia: jaki rozmiar łóżka do sypialni będzie dla nas naj­bar­dziej kom­for­towy i czy będzie paso­wał wymia­rem do naszej sypialni?

Wybór łóżka dwu­oso­bo­wego, szcze­gól­nie jeśli mamy ogra­ni­czony metraż nie jest wcale pro­stym wybo­rem. Oso­bom przy­zwy­cza­jo­nym do spa­nia na więk­szej powierzchni trudno sobie wyobra­zić spa­nie w łóżku o wymia­rach 140×200 cm. Jednak abso­lutnym mini­mum w sypialni małżeńskiej wydaje się właśnie łóżko drewniane 140×200 cm. Dzięki tej wielkości zyskujemy więcej miejsca na ewen­tu­alne dodatki i meble w pokoju.

Dla więk­szo­ści jest to jednak niewystar­cza­jąca wiel­kość, która powo­duje, że korzystające z niego osoby mogą przeszkadzać sobie nawza­jem i niekoniecznie spać spo­koj­nie.

Przej­ścio­wym roz­miarem będzie wtedy łóżko drewniane, które jest już dużo wygod­niej­sze. Szczę­ścia­rze posia­da­jący bar­dzo duże wnę­trza mogą sobie pozwo­lić nawet na bar­dzo duże łóżko drewniane dwuosobowe, które ma wiel­kość nawet 200×200 cm. W tak ogrom­nych łóż­kach pomiesz­czą się nawet dzie­ciaki, które przy­bie­gną rano obu­dzić rodzi­ców.

Czy wielkość łóżka ma znaczenie?

Rozmiar łóżka małżeńskiego musi być dobrany do dwóch osób, jednak bardzo często gościmy w łóżku małe potomstwo, wówczas nawet przez kilka lat musimy liczyć się z utartą przestrzeni która docelowo miała być wystarczająca.

Wybór roz­miaru łóżka to kwe­stia, którą trzeba dobrze prze­my­śleć, ponie­waż od tego zależy nie tylko nasze samo­po­czu­cie, ale i zdro­wie. Trzeba wziąć pod uwagę oso­bi­ste pre­fe­ren­cje, ale także wiel­kość sypialni. Ważnym aspektem, o którym nie myślimy podczas wyboru rozmiaru łóżka jest dostępność prześcieradeł, pościeli czy kołder a także fakt czy będziemy mieli jeden a może dwa materace pojedyncze. O ile wybór dla rozmiarów „popularnych” jak 140, 160 czy 180 jest ogromny, o tyle przy rozmiarach niestandardowych jak 200×200 nie jest już tak kolorowo.

Dzięki dużej ofer­cie łóżek drew­nia­nych w skle­pie Arbora z pew­no­ścią znajdziesz coś dla sie­bie.