Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO arbora.com.pl

 

I.          INFORMACJE OGÓLNE

1.  Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zasad korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego arbora.com.pl a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta dostępnej pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm

2.  Postanowienia Regulaminu sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży.

3.  Regulamin nie ma zastosowania do podmiotów nie będących konsumentami.

4.  Stronami umowy sprzedaży są: Sprzedawca – firma ARBOR’A Sp. z o.o. oraz Nabywca – podmiot będący konsumentem – osoba fizyczna, osoba prawna jak również Przedsiębiorca dokonujący zakupu.

5.  Producentem i pełnoprawnym właścicielem sprzedawanych wyrobów jest:

ARBOR’a Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 38,
38 – 100 Strzyżów, Polska

mBank o/Rzezsów
02 1140 2017 0000 4002 1126 9687

NIP PL 819 15 32 455
KRS 0000063963
REGON 370909590

Wszelkie dane szczegółowe dostępne są w Programie RZETELNA Firma prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów pod adresem: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/pl?source=1&banner=X6K9BS0Z

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@arbora.com.pl
oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 607 311 930

6.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian asortymentu i cen poszczególnych wyrobów.

7.  Za wprowadzone zmiany  do naszej oferty odpowiada zleceniodawca. Za skutki zmian konstrukcyjnych odpowiedzialność ponosi zleceniodawca. Za jakość wykonania odpowiada wykonawca.

8.  Korzystanie z elektronicznej formy sprzedaży oznacza zapoznanie się i akceptację warunków regulaminu sprzedaży.

9.  Złożenie zamówienia telefonicznie bądź spoza strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 

II.         DEFINICJE

1.  Wyroby – produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, określone przez nazwę, wymiar i sposób wykończenia, dostarczane są do samodzielnego montażu (wyjątek stanowią szafki nocne oraz komody dostarczane w stanie zmontowanym).

2.  Ceny wyrobów znajdujących się w ofercie (o ile nie zaznaczono inaczej) są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.   Konto - przydzielona danemu Nabywcy część Sklepu Internetowego arbora.com.pl, za pomocą którego Nabywca może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego

4.   Rejestracja - czynność polegająca na utworzeniu przez Nabywcę konta. Jest to czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

5.   Sklep Internetowy - strony internetowe zgromadzone pod adresem arbora.com.pl za pośrednictwem których Nabywca może obejrzeć ofertę Sprzedającego a w szczególności składać Zamówienie.

6.   Umowa sprzedaży -  umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą

7.   Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U.2014, Nr 827)

 

III.       KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.   Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dostępu do Internetu na urządzeniu z którego korzysta Nabywca a w szczególności włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies i JavaScript. Do prawidłowego przebiegu składania zapytania czy zamówienia niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki pocztowej e-mail.

2.   Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad etyki określonych przepisami prawa poprzez niedostarczanie treści propagujących przemoc i wulgaryzm czy naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Nie rozsyłanie czy umieszczanie spamu oraz korzystaniu ze Sklepu na własny użytek w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy.

3.   Nabywca ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym własnej opinii odnoszącej się do zamieszczonego Wyrobu. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Nabywca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

4.   W przypadku naruszenia przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może usunąć treść naruszającą ogólne zasady etyki określonych przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej lub treść odbiegającą od stanu faktycznego ogółu Usług i Wyrobów prezentowanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

 

IV.       SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA 

1.   Wszelkie informacje o Wyrobach podane są na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.   Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem firmy lub poprzez pocztę elektroniczną. Szczegóły zamawiania i wyczerpująca pomoc w tym zakresie dostępna jest w zakładce POMOC na stronie głównej Sklepu Internetowego http://arbora.com.pl/jak-zamawiac/

3.   Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje na wskazany adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia z wyszczególnieniem wybranych produktów, ich parametrów w szczególności ceny i kosztów transportu.

4.   Sprzedawca potwierdza zamówienie poprzez przesłanie faktury proforma, podając proponowany termin realizacji oraz szczegółowe warunki płatności z różnymi wariantami wyboru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia lub w proformie należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu wyjaśnienia powstałych nieścisłości.

5.   Faktura proforma nie jest dokumentem wiążącym, stanowi jedynie wartość informacyjną. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero po dokonaniu przez Nabywcę płatności na konto wskazane w proformie.

6.   Płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe. Po zaksięgowaniu wpłaty/przedpłaty na koncie Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż podany na proformie.

7.   W przypadku zamówień realizowanych w systemie przedpłat/wpłata i pozostała kwota przed wysyłką mebli, Sprzedawca poinformuje Nabywcę drogą elektroniczną o gotowości do wysyłki prosząc o uregulowanie pozostałej kwoty zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty pozostałej kwoty zamówienia, towar zostaje wysłany w terminie uzgodnionym z Nabywcą.

8.   O ile Nabywca nie zaznaczy inaczej, towar wysyłany jest na adres podany w zamówieniu. W przypadku kiedy dostawa ma zostać dokonana pod inny adres Nabywca jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę najpóźniej na tydzień przed upływem terminu dostawy.

9.   Wyroby dostarczane są przez firmę przewozową, koszt przesyłki wyliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia i podawany w fakturze proforma.

10.   Waga jednej paczki w przesyłce nie przekracza 30kg (wyjątek stanowią komody wysyłane w formie złożonej na palecie).

11.   W dniu wysyłki Sprzedawca podaje Odbiorcy informację mailową w której zamieszcza dane dotyczące nr listu przewozowego na podstawie którego można śledzić przesyłkę na stronie internetowej przewoźnika pod adresem internetowym podanym w przesłanym potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Ponadto podawane są liczba paczek/palet pozwalające wykluczyć nieprawidłowości przy odbiorze przesyłki.

12.   Do każdego wyrobu (wymagającego montażu samodzielnego) dołączona jest instrukcja montażu w języku polskim, szczegółowe warunki gwarancji oraz użytkowania i pielęgnacji wyrobu.

13.   Przesyłki dostarczane są w godzinach pracy spedycji, nie dostarczane są w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz dni wolnych od pracy u przewoźnika określonych przez przewoźnika przed wystąpieniem planowanych przerw o których Sprzedawca informuje Odbiorcę podczas planowania wysyłki.

14.   Przesyłki paletowe realizowane są w systemie rampa-rampa tzn. doręczona przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładowania miejsca np. pod klatkę schodową. Jeżeli paleta zostaje nadana i/lub doręczana w bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro.  Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.

15.   Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia czy opóźnienia w dostawie towaru nie wynikające z jego winy przy czym dokłada wszelkich starań w celu pomocy Odbiorcy w rozwiązywaniu trudności wynikłych po stronie przewoźnika w trakcie transportu.

16.   Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561-5565 Kodeksu Cywilnego

 

V.        ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.   Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin 14 dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

2.   Rezygnacja ze złożonego zamówienia jest możliwa w terminie do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie Sprzedawcy. Jest to okres w którym Sprzedawca przygotowuje mechanizm produkcji Wyrobu. Zwrot wpłaty następuje w terminie do 14 dni na konto wskazane przez Nabywcę.

3.   W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie późniejszym, kwota zaliczki zostanie zachowana przez Sprzedawcę na rzecz pokrycia kosztów związanych z produkcją. W przypadku wpłaty przez Nabywcę kwoty wyższej niż zaliczka podana w proformie, kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o wartość zaliczki podanej w proformie.

4.   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku wyprodukowania przez Sprzedawcę Wyrobu według szczególnej specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Wyrobu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

6.   Sposób dostarczenia towaru prze Klienta powinien być wcześniej skonsultowany ze Sprzedawcą, który poda dokładny adres i datę doręczenia w przeciwnym wypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do odbioru przesyłki. Koszt dostawy jest pokrywany przez Nabywcę.

7.   Zwrot jest możliwy wówczas gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym (nie nosi śladów używania i montażu) i nie został w żaden sposób zniszczony oraz zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.

8.   Przesyłki zwrotne które dotrą do Sprzedającego w stanie uszkodzonym nie wynikłym w trakcie transportu skutkują negatywnym rozpatrzeniem reklamacji o czym Nabywca zostanie poinformowany.

 

VI.       REKLAMACJE

1.   Firma ARBOR’A Sp. z o.o. udziela dwuletniej gwarancji na swoje wyroby. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę wyroby są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję.

2.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.556-576 Kodeksu Cywilnego i zapisów ustawy z dnia 30maja 2014r. o prawach konsumenta której treść dostępna jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm

3.   Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@arbora.com.pl

4.   Uwzględniane będą jedynie zgłoszenia zawierające pełną nazwę Nabywcy, datę zakupu oraz doręczenia wyrobu, dokładny opis wady i okoliczności jej powstania udokumentowany zdjęciami wyrobu z powstałą wadą.

5.   Sprzedający w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia uzna reklamację bądź złoży pisemną odmowę w przypadku braku podstaw do reklamacji a gdyby to nie było możliwe poinformuje o okresie Nabywcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.   W przypadku uznania reklamacji zostaną podjęte odpowiednie działania w celu usunięcia wady.

7.   Reklamowane produkty są dostarczane do miejsca ustalonego za Sprzedawcą w takiej konfiguracji w jakiej zostały zakupione. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Nabywcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Nabywcę.

8.   Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki lecz sposób dostarczenia towaru przez Nabywcę powinien być wcześniej skonsultowany ze Sprzedawcą w przeciwnym wypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów większych niż oferowanych przez Sprzedawcę.

 

VII.       GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ

 • Wszystkie meble wykonane są z naturalnego drewna bukowego. Takie wyroby cechuje unikalny wygląd każdego elementu i niepowtarzalne usłojenie. Kolor drewna w zakupionych produktach może różnić się od koloru widocznego na ekranie, a także od koloru drewna w próbnikach co wynika z anizotropowej budowy drewna, materiału oraz jego miejsca pozyskania, otoczenia w którym wykonano zdjęcie jak również różnic wynikających z różnych ustawień wyświetlaczy na których oglądany jest produkt.. Reklamacji nie podlegają rysunek słojów, odcienie drewna i naturalne wady drewna, nieznaczne różnice (do 5mm) w wymiarach prezentowanych mebli nie zmieniające ich ogólnego charakteru. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe, które mogły zostać wykryte w ciągu 7 dni od daty odbioru, a które nie zostały zgłoszone

 1. Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebli

 2. Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych po odbiorze towaru

 3. Usterki powstałe w czasie montażu produktów

 4. Mechaniczne uszkodzenia produktów, obicia, które wystąpią w czasie użytkowania

 5. Uszkodzenia, pęknięcia i wypaczenia powstałe na skutek pęcznienia/kurczenia drewna spowodowanego zbyt wysoką/niską wilgotnością pomieszczenia. Jeśli meble ustawione są w pomieszczeniu silnie nasłonecznionym może to spowodować blaknięcie koloru, wysychanie materiału, a nawet pękanie i rozklejanie się poszczególnych elementów oraz degradację powłoki meblowej. Drewno źle znosi duże wahania temperatury i wilgotności, w związku z czym nie powinny stać blisko kaloryfera, piecyka czy kominka, najlepiej w odległości większej niż 1 metr od źródła ciepła. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić od 10 do 30ºC. Natomiast wilgotność względna powietrza to 40 do 70% ( zbyt suche powietrze może powodować deformację litych drewnianych części. Należy unikać stawiania mebli na mokrej powierzchni np. na mokrych podłogach czy dywanach, gdyż drewno może absorbować wodę.

 6. Uszkodzenia powierzchni drewna powstałych podczas eksploatacji

 7. Rysunek słojów i naturalny kolor drewna

 8. Uszkodzenia chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła

 9. Różnice w fakturze i odcieniu drewna litego. Pamiętaj, że kupujesz naturalne drewno, którego każdy fragment jest nieco inny, i w tym jego piękno!

 10. Wady będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji pielęgnacji wyrobów z drewna litego

 11. Uszkodzenia spowodowane nadmierną temperaturą, która bezpośrednio działa na wyrób

 • Pamiętaj! Tracisz uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne w przypadku braku powiadomienia o wadzie w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia, a także w przypadku dokonania zmian w konstrukcji mebla bez porozumienia z firmą ARBORA

 

VIII.      NIEPRAWIDŁOWOŚCI W TRANSPORCIE

1.   Zawartość oraz stan przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera a w szczególności liczbę paczek na palecie. Kurier nie ma prawa odmówić takiego sprawdzenia.

2.   W przypadku stwierdzenia przy odbiorze towaru jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości które jednoznacznie można zakwalifikować do powstałych w trakcie transportu, należy nanieść odpowiednie adnotacje w liście przewozowym przy przyjęciu przesyłki.

3.   O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować firmę ARBOR’A Sp. z o.o. telefonicznie i przesłać kopie dokumentu przyjęcia ze sporządzoną adnotacją o uszkodzeniu na adres Sprzedawcy e-mail: biuro@arbora.com.pl

UWAGA!!! Brak adnotacji co do stanu przesyłki oznacza, że dostarczona przez kuriera przesyłka jest zgodna z zmówieniem, kompletna i nieuszkodzona.

 

IX.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INNE REGULACJE

1.   W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę, Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku.

2.   Dane Nabywców nie są udostępniane w jakiejkolwiek formie osobom trzecim. Sprzedawca informuje Nabywców, że mają oni prawo wglądu i poprawiania danych. W takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu o czym każdy nabywca zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej Sklepu Internetowego.

4.   W przypadku gdy Nabywca posiadający konto w Sklepie Internetowym nie akceptuje zmian, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji ze strony Nabywcy skutkuje rozwiązaniem umowy.

5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku sporu prawnego, sądem właściwym do rozstrzygania sprawy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  


Przejdź do strony głównej

Polecamy

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu